Subscribe us on Youtube

Chamke Shivbachi Talwar Lyrics

Chamke Shivbachi Talwar Lyrics


image credit
                    
पडली भवानी जेव्हा म्यानाच्या बाहेरी
रणात फिरली ना ती कधीच माघारी


चमके शिवबाची तलवार!

तळपत्या बिजलीचा अवतार

झेले ढालीवरती वारपडली भवानी जेव्हा म्यानाच्या बाहेरी

रणात फिरली ना ती कधीच माघारी

तख्त दौलतीसमोर केली ना लाचारी

कधी न झुकली ती दिल्लीच्या दरबारी

तमाम बादशाहीचा ताज तिने ठोकरला

मराठमोळ्याचा वेष तिने पांघरला

धर्मरक्षणासी सदा सज्ज भवानी झाली

जुलुमकर्त्याच्या रक्ताने ती न्हाली

महाराष्ट्रावर प्रेम अपार

उघडण्या स्वातंत्र्याचे द्वार

चमके शिवबाची तलवार!


Shivjayanti 2020 Best Whatsapp status


     https://drive.google.com/uc?export=download&id=1jJq5yCFefRAHpoBSHZZQ6Vgn7FXhUoBG


शाहिस्तेखान म्हणाला दिल्ली दरबारी

"हुजुर करतो मी महाराष्ट्रावर स्वारी"

पुण्यात शाहिस्ता वस्तीला मग आला

शिवाजी लागे अजमावयास शत्रूला

शाहिस्त्याच्या घरात शिवबा रात्री शिरले

बघुन मर्द शिवा, खान मनी घाबरले

केला शिवबाने गनिमी काव्याने हल्ला

शाहिस्ता बोलतसे, "या तौबा, या अल्ला!"

केला शाहिस्त्यावर वार

त्याची तुटली बोटे चार

चमके शिवबाची तलवार!


Chamke Shivbachi Talwar Lyrics

तेव्हा अफझुलखाना क्रोध भारी मग चढला

कसम खाऊनी घराबाहेरी तो पडला

"पहाड का चुहा है शिवाजी फिर भी बच्चा

मगर मैं बादशाह का बंदा हूं सच्चा"

बलिष्ट शत्रूला शिवबाने ओळखले

प्रतापगडाशी स्वत: भेटीला ते आले

करून धोका अफझुल करी वाराला

झाला शिवराया हुश्शार

केला क्षणांत अफझुल ठार चमके शिवबाची तलवार!
Shivjayanti Shayri 2020:

Ti Talvaar Lyrics (Powada)  बघतोस काय मुजरा कर.


Ti Talvaar Lyrics in Marathi

सह्याद्रीच्या कडेकपारी
घुमतो वारा तुझ्या नामाचा
कृष्णा गोदा भीमा तापी
घागर भरती तुझ्या कृपेच्या
जिरं जिरं जी… जिरं जिरं जी…
जिरं जिरं जी हा..
आई फिरविते हात कपाळी
सांगे लेकराला तुझीच कथा
वाटे कडे बघ डोळे लागले
सांग भेटशील कधी रे आता
तुझी लेकरे रोज नव्याने
शोधत राहती तुझ्या खुणा
उद्धरून तू टाक आम्हाला
जन्माला तू ये रे पुन्हा
जिरं जिरं जी… जिरं जिरं जी…
जिरं जिरं जी हा..
पुन्हा तुझा आवाज ऐकण्या
पंच प्राण हे येतील का रे
डोळ्यांची हि निरांजने रे
औक्षण करती डोळे भरुनी
लक्ष टोपडी शिवली जातील
जर जर जर जर
माया भरल्या साड्यामधुनी
लाख कड्यांना आकार येईल
पोलादाच्या खांबामधुनी

पायी वाळा तुला घालतील
आगीतून दावून सुलाखुनी
तीट लावण्या काजळ देईल
रयत हि अंधाराची घेऊन

असा हवा जी, बाल शिवाजी
मुलखाचा होईल कणा
उद्धरून तू टाक आम्हाला
जन्माला तू ये रे पुन्हा
जिरं जिरं जी… जिरं जिरं जी…
जिरं जिरं जी हा..

पाठीशी असतील मावळे
अंगावर घेशील वादळे
कधी गडावर कधी खिंडीतून
शौर्याचे मग रोज सोहळे
तुटलेल्या साऱ्या सांध्यांना
पुन्हा एकदा जोडशील तू
अरे लाख असुदे अफजल आता
वाघ नखाविना फाडशील तू
पण कारस्थान शिजतील
डाव आखले जातील
तुला पाडण्या सारे शत्रू एकवटतील

संकटाचे वादळ येईल
आभाळाचा अग्नी होईल
डोळ्या देखत तांडव सारे
तू एकटा कसे रोखशील
धावून येई मग ती शक्ती
जिच्यावरी अखंड भक्ती
उघडून दिव्यत्वाचे दार
आई भवानी घे अवतार
घे अवतार, घे अवतार
आई भवानी घे अवतार
हात पसरतो आई भवानी
बळ द्यावे अपरंपार
शिवबा लढतो प्राणपणाने
हाती देई ती तलवार
ती दुमदुमणारा एक हुंकार
जिरं जिरं जी… जिरं जिरं जी…
ती वज्राची रे लख्ख किनार
जिरं जिरं जी… जिरं जिरं जी…
ती चैतन्याचा साक्षात्कार
तू आन पुन्हा रे ती तलवार
तू आन पुन्हा रे ती तलवार
तू आन पुन्हा रे ती तलवार